Hová utazna?
Indulási hely
1 db
2 fő
0 fő
Indulási hely kiválasztása
Kérem várjon...
Legkorábbi indulás
Kérem várjon...
Legkésőbbi indulás
Időtartam
Kérem várjon...
Szobák és utasok elosztása
Első szoba elosztása:
Felnőtt
Gyerek
Kiválasztva: 2 felnőtt
Második szoba elosztása:
Felnőtt
Gyerek
Kiválasztva: 2 felnőtt
Harmadik szoba elosztása:
Felnőtt
Gyerek
Kiválasztva: 2 felnőtt
Negyedik szoba elosztása:
Felnőtt
Gyerek
Kiválasztva: 2 felnőtt
Ötödik szoba elosztása:
Felnőtt
Gyerek
Kiválasztva: 2 felnőtt
Új szoba hozzáadása

Sztornó biztosítás

Útlemondási biztosítási szabályzat (Sztornó biztosítás)


Az útlemondási biztosítást Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe társaság végzi. A károk rendezését a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Központi Kárrendezési Irodája végzi a 1139 Budapest, Váci út 99. szám alatt található székházában.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Colonnade Kalkulált útlemondás egy olyan biztosítás, amely a biztosított utazásképtelensége esetén a biztosítási feltételekben részletezett módon megtéríti a biztosított részére az általa befizetett utazás költségét.

Biztosítási esemény
Biztosítási esemény a Biztosított utazásképtelensége. A biztosítási esemény akkor következik be, ha a Biztosított – a szabályzatban meghatározott– utazásképtelensége miatt a lefoglalt és részben vagy teljes összegben befizetett utazást megkezdeni nem tudja.

A Biztosított utazásképtelensége
a) Az utazásképtelenség időpontja: az utazásképtelenség időpontja minden esetben az eseményre, előzmények nélkül hirtelen fellépő betegségre okot adó körülmény kezdőnapja.
b) ha a Biztosított saját maga, vagy házastársa, házastársa szülője, nagyszülője, a szülő házastársa vagy élettársa, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelőszülő, a testvér, vagy a vele azonos lakcímre bejelentett élettársa elhalálozik,
c) ha a Biztosított saját maga, vagy házastársa, házastársa szülője, nagyszülője, a szülő házastársa vagy élettársa, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha– és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelőszülő, a testvér, vagy a vele azonos lakcímre bejelentett élettársa heveny megbetegedése, vagy balesete miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja (feltéve, ha ezek az okok az utazásra történt jelentkezéskor még nem állottak fenn), (szülővel, nagyszülővel együtt utazó kiskorú gyermek esetén a szülő, nagyszülő utazásképtelensége a kiskorúra minden esetben kiterjed)
d) ha a Biztosított vagy a vele együtt utazó a 14/c. pontokban felsorolt hozzátartozója (krónikus betegségének akut állapotrosszabbodása miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja, és ezt a tényt orvosi vélemény alátámasztja. A biztosító jogosult saját orvos szakértőjével ezt a tényt személyesen ellenőrizni.
e) ha az utazási szerződés megkötése a Biztosítottal együtt összesen két személy részére (megállapíthatóan és azonosíthatóan) történt, és a másik személy is rendelkezik a Biztosító érvényes útlemondás biztosítási szerződésével, a másik személy előzmények nélkül bekövetkező betegsége, balesete, illetve halála esetén is jogosult a Biztosított útjának lemondására.
f) ha a Biztosított lakásában betöréses lopást követnek el, vagy a lakást tűz, villámcsapás, robbanás, árvíz, vihar, felhőszakadás, hónyomás, jégverés, földcsuszamlás, földrengés, kő és földomlás, légi jármű, és műhold lezuhanása kár érte és a Biztosított otthoni jelenléte az utazás időpontjában feltétlenül indokolt.
A felsoroltakon kívül a Biztosító más jogcímen térítést nem nyújt!

Kárbejelentés, Kárrendezés
A biztosítási esemény bekövetkezését követően a Biztosított köteles az utazásképtelenség bekövetkeztét követő 2 munkanapon belül az útlemondási szándékát írásban az utazásszervező vállalkozásnál bejelenteni, és ezzel egyidejűleg ezt követő 2 munkanapon belül a kárbejelentést a Biztosító felé is megtenni.
A Biztosított köteles a Biztosítóval a biztosítási eseménnyel kapcsolatos minden tényt közölni és a Biztosítónak a jogalap tisztázásához szükséges információkat megadni. Amennyiben az utazásképtelenséget követően a bejelentés a megadott határidőn belül nem történik meg úgy a Biztosító a megbetegedés kezdeti időpontját tekinti útlemondási időpontnak és az ebből fakadóan bekövetkező többletköltségek (pl. az emiatt esetlegesen módosuló kötbérköltségek) a biztosítottat terhelik.

Mire terjed ki a biztosítás?
A biztosító szolgáltatása a biztosított utazásképtelensége esetén a biztosított általa befizetett utazás költségének visszatérítésére terjed ki. A biztosító az önrésszel csökkentett lemondási költségét téríti meg, feltéve, hogy a biztosított ezt az összeget a lemondás napjáig az utazási irodának megfizette.

Meddig köthető meg az útlemondási biztosítás?
Az utazásra való jelentkezéstől számított 72 órán belül, ugyanis: "amennyiben az utazás .....lefoglalását követően 72 órán túl kötik meg az útlemondási fedezetet, az útlemondás fedezet érvénytelen."

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosításból kizárásra kerülnek:
 • sérelemdíj,
 • ha az út lemondásának időpontját orvosi dokumentáció nem támasztja alá, illetve utólagos orvosi dokumentáció támasztja alá,
 • más biztosítással fedezett károk,
 • a hasadó anyagok robbanásából, a nukleáris reakcióból, radioaktív sugárzásból, továbbá ionizáló és lézersugárzásból eredő károk,
 • a biztosítási esemény a kockázatviselés kezdete előtt 6 hónappal bekövetkezett esemény vagy fennálló állapot következménye miatti károk,
 • pszichiátriai és pszichés megbetegedések,
 • öngyilkosság vagy annak kísérlete,
 • valamennyi plasztikai sebészeti, vagy egyéb orvosi korrekciós, valamint szépészeti- esztétikai orvosi vagy kozmetológiai jellegű kezelés vagy beavatkozás, valamint az ezekkel közvetlen vagy közvetett összefüggésbe hozható bármilyen útlemondási ok,
 • valamennyi asszisztált humán reprodukciós eljárás, és ezzel közvetlen vagy közvetett összefüggésbe hozható bármilyen útlemondási ok,
 • nem sürgősségi jellegű orvosi kivizsgálás, kezelés és műtét,
 • krónikus megbetegedés,
 • alkoholos (0,8 ezrelékes véralkohol szint feletti) vagy kábítószeres befolyásoltság miatt, vagy erre visszavezethető okokból szükségessé vált kórházi ellátás,
 • szexuális úton terjedő betegségek,
 • terhességre és annak következtében fellépő komplikációk,
 • az útlemondási biztosítás érvényesség hatálya után kiállított, de az azt megelőző időre is visszautaló orvosi igazolások vagy leletek.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A biztosító mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha:
 • a biztosított elmulasztja a biztosítási esemény előírásoknak megfelelő bejelentését (a biztosított köteles 2 napon belül a kárt bejelenteni), illetve a szükséges felvilágosítás megadását és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak,
 • a biztosított megsérti a közlésre és a változás bejelentésre irányuló kötelezettségét és az elhallgatott, illetve be nem jelentett körülmény közrehatott a biztosítási esemény bekövetkeztében,
 • a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul a Szerződő fél, Biztosított, a Biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozója okozta.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás területi érvényességéről a biztosító kockázatviselése pontban tudhat meg többet.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A szerződőt/biztosítottat terhelő kötelezettségek:
 • a szerződés megkötésekor közlési és díjfizetésre vonatkozó kötelezettség,
 • a szerződés tartama során a változások bejelentésére vonatkozó és kármegelőzési kötelezettség,
 • kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás díját a biztosítási szerződés megkötésével egy időben és egy összegben kell megfizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosító kockázatviselése az utazásra való jelentkezéssel és az előleg és útlemondási biztosítási díj egyidejű megfizetésével a biztosítási szerződésben rögzített időpontban kezdődik és az utazás megkezdéséig:
 • vonattal történő utazás esetén magyarországi indulásnál a vonat peronjára való fellépésig,
 • külföldről induló egyéni vagy csoportos társas utazás esetén a biztosítás kockázata mindenesetben a magyar határ átlépéséig tart, kivéve abban az esetben, ha az utazás a pozsonyi vagy a bécsi repülőtérről történik, ez esetben a kockázatviselés az idegen repülőtéren történő jegykezelés befejezéséig tart,
 • külföldről induló hajóút esetén a kockázatviselés a hajóállomáson történő jegykezelés befejezéséig tart,
 • a magyar repülőtérről, illetve a magyar hajóállomásról történő indulás esetén a jegykezelés (check-in) befejezéséig,
 • egyéb társas út esetén a csoportprogramban meghirdetett magyarországi indulási helyére történő érkezésig,
 • az egyéni személygépkocsival történő utazás esetén a magyar országhatár átlépéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszűnik:
 • a szerződés lehetetlenülése; érdekmúlás esetén,
 • biztosítási időtartam lejártával,
 • biztosítási tartam alatti egy biztosítási esemény bekövetkeztével.
 • A megkötött biztosítási szerződés határozott időre szól, így a biztosítási szerződés az időtartam lejárta előtt nem mondható fel.
További feltételekről a biztosítási szabályzatban tájékozódhat!
 

Letölthető dokumentumok:Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
Balance Loft Irodaház
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe .
Központi telefonszám: +36 1 460 1400, +36 1 801 0801
Fax: +36 1 460 1499
Személyes ügyfélszolgálat:
1139 Budapest, Váci út 99. Balance Loft, 2. Emelet.
A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
H-Cs: 08:30 – 17:00 P: 08:30 – 15:00
www.colonnade.hu
info@colonnade.hu

Ne ijedjen meg, nem bonyolult az eljárás. Ha segítségre lenne szüksége, akkor hívjon minket telefonon és segítünk amiben tudunk, de ne feledje mi sem a biztosító ellen, sem Ön ellen nem adunk és nem adhatunk tanácsokat.

Irodánk a biztosítóval történő ügyintézésébe nem folyik bele, mivel a szerződéses jogviszony a biztosított (Ön) és a biztosító (Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe) között jött létre. Irodánk sem az egyik sem a másik félnek az érdekeit nem kívánja képviselni.
Sztornó-, útlemondási biztosítás
Hagyjon üzenetet!
  Jelenleg minden munkatársunk foglalt. Hagyjon üzenetet és felkeressük!
Utazást keres?
TIPP: Használja az utazáskeresőnket, ha ott nem találja, kérjen ajánlatot!
Küldés
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.