info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Sztornó biztosítás

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 2020.09.04-től utazási irodánk nem köt csak kalkulált útlemondási biztosítást.
Helyette ajánljuk figyelmébe az utasbiztosítással együtt köthető önrész nélküli biztosítási termékeket: Bővebben: Utasbiztosítás

Az útlemondási biztosítást Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe társaság végzi. A károk rendezését a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Központi Kárrendezési Irodája végzi a 1139 Budapest, Váci út 99. szám alatt található székházában.

Ne ijedjen meg, nem bonyolult az eljárás. Ha segítségre lenne szüksége, akkor hívjon minket telefonon és segítünk amiben tudunk, de ne feledje mi sem a biztosító ellen, sem Ön ellen nem adunk és nem adhatunk tanácsokat.

Irodánk a biztosítóval történő ügyintézésébe nem folyik bele, mivel a szerződéses jogviszony a biztosított (Ön) és a biztosító (Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe) között jött létre. Irodánk sem az egyik sem a másik félnek az érdekeit nem kívánja képviselni.
 1. Milyen típusú biztosításról van szó?

  A Colonnade Kalkulált útlemondás egy olyan biztosítás, amely a biztosított utazásképtelensége esetén a biztosítási feltételekben részletezett módon megtéríti a biztosított részére az általa befizetett utazás költségét.
 2. A Biztosított utazásképtelensége

  Biztosítási esemény a Biztosított utazásképtelensége. A biztosítási esemény akkor következik be, ha a Biztosított – a szabályzatban meghatározott– utazásképtelensége miatt a lefoglalt és részben vagy teljes összegben befizetett utazást megkezdeni nem tudja.

  A felsoroltakon kívül a Biztosító más jogcímen térítést nem nyújt!
  Az utazásképtelenség időpontja minden esetben az eseményre, előzmények nélkül hirtelen fellépő betegségre okot adó körülmény kezdőnapja.
  Ha a Biztosított saját maga, vagy házastársa, házastársa szülője, nagyszülője, a szülő házastársa vagy élettársa, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelőszülő, a testvér, vagy a vele azonos lakcímre bejelentett élettársa elhalálozik.
  Ha a Biztosított saját maga, vagy házastársa, házastársa szülője, nagyszülője, a szülő házastársa vagy élettársa, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha– és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelőszülő, a testvér, vagy a vele azonos lakcímre bejelentett élettársa heveny megbetegedése, vagy balesete miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja (feltéve, ha ezek az okok az utazásra történt jelentkezéskor még nem állottak fenn), (szülővel, nagyszülővel együtt utazó kiskorú gyermek esetén a szülő, nagyszülő utazásképtelensége a kiskorúra minden esetben kiterjed).
  Ha a Biztosított vagy a vele együtt utazó a 14/c. pontokban felsorolt hozzátartozója (krónikus betegségének akut állapotrosszabbodása miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja, és ezt a tényt orvosi vélemény alátámasztja. A biztosító jogosult saját orvos szakértőjével ezt a tényt személyesen ellenőrizni.
  Ha az utazási szerződés megkötése a Biztosítottal együtt összesen két személy részére (megállapíthatóan és azonosíthatóan) történt, és a másik személy is rendelkezik a Biztosító érvényes útlemondás biztosítási szerződésével, a másik személy előzmények nélkül bekövetkező betegsége, balesete, illetve halála esetén is jogosult a Biztosított útjának lemondására.
  Ha a Biztosított lakásában betöréses lopást követnek el, vagy a lakást tűz, villámcsapás, robbanás, árvíz, vihar, felhőszakadás, hónyomás, jégverés, földcsuszamlás, földrengés, kő és földomlás, légi jármű, és műhold lezuhanása kár érte és a Biztosított otthoni jelenléte az utazás időpontjában feltétlenül indokolt.
 3. Kárbejelentés, Kárrendezés

  A biztosítási esemény bekövetkezését követően a Biztosított köteles az utazásképtelenség bekövetkeztét követő 2 munkanapon belül az útlemondási szándékát írásban az utazásszervező vállalkozásnál bejelenteni, és ezzel egyidejűleg ezt követő 2 munkanapon belül a kárbejelentést a Biztosító felé is megtenni.

  A Biztosított köteles a Biztosítóval a biztosítási eseménnyel kapcsolatos minden tényt közölni és a Biztosítónak a jogalap tisztázásához szükséges információkat megadni. Amennyiben az utazásképtelenséget követően a bejelentés a megadott határidőn belül nem történik meg úgy a Biztosító a megbetegedés kezdeti időpontját tekinti útlemondási időpontnak és az ebből fakadóan bekövetkező többletköltségek (pl. az emiatt esetlegesen módosuló kötbérköltségek) a biztosítottat terhelik.
 4. Gyakori kérdések a biztosítással kapcsolatban

  Gyakran ismételt kérdésekre a válaszokat az alábbi linken tudja megtekinteni.
  A biztosító szolgáltatása a biztosított utazásképtelensége esetén a biztosított általa befizetett utazás költségének visszatérítésére terjed ki. A biztosító az önrésszel csökkentett lemondási költségét téríti meg, feltéve, hogy a biztosított ezt az összeget a lemondás napjáig az utazási irodának megfizette.
  Az utazásra való jelentkezéstől számított 72 órán belül, ugyanis: "amennyiben az utazás .....lefoglalását követően 72 órán túl kötik meg az útlemondási fedezetet, az útlemondás fedezet érvénytelen."
  A biztosításból kizárásra kerülnek:
  • sérelemdíj,
  • ha az út lemondásának időpontját orvosi dokumentáció nem támasztja alá, illetve utólagos orvosi dokumentáció támasztja alá,
  • más biztosítással fedezett károk,
  • a hasadó anyagok robbanásából, a nukleáris reakcióból, radioaktív sugárzásból, továbbá ionizáló és lézersugárzásból eredő károk,
  • a biztosítási esemény a kockázatviselés kezdete előtt 6 hónappal bekövetkezett esemény vagy fennálló állapot következménye miatti károk,
  • pszichiátriai és pszichés megbetegedések,
  • öngyilkosság vagy annak kísérlete,
  • valamennyi plasztikai sebészeti, vagy egyéb orvosi korrekciós, valamint szépészeti- esztétikai orvosi vagy kozmetológiai jellegű kezelés vagy beavatkozás, valamint az ezekkel közvetlen vagy közvetett összefüggésbe hozható bármilyen útlemondási ok,
  • valamennyi asszisztált humán reprodukciós eljárás, és ezzel közvetlen vagy közvetett összefüggésbe hozható bármilyen útlemondási ok,
  • nem sürgősségi jellegű orvosi kivizsgálás, kezelés és műtét,
  • krónikus megbetegedés,
  • alkoholos (0,8 ezrelékes véralkohol szint feletti) vagy kábítószeres befolyásoltság miatt, vagy erre visszavezethető okokból szükségessé vált kórházi ellátás,
  • szexuális úton terjedő betegségek,
  • terhességre és annak következtében fellépő komplikációk,
  • az útlemondási biztosítás érvényesség hatálya után kiállított, de az azt megelőző időre is visszautaló orvosi igazolások vagy leletek.
  A biztosító mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha:
  • a biztosított elmulasztja a biztosítási esemény előírásoknak megfelelő bejelentését (a biztosított köteles 2 napon belül a kárt bejelenteni), illetve a szükséges felvilágosítás megadását és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak,
  • a biztosított megsérti a közlésre és a változás bejelentésre irányuló kötelezettségét és az elhallgatott, illetve be nem jelentett körülmény közrehatott a biztosítási esemény bekövetkeztében,
  • a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul a Szerződő fél, Biztosított, a Biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozója okozta.
  A biztosítás területi érvényességéről a biztosító kockázatviselése pontban tudhat meg többet.
  A szerződőt/biztosítottat terhelő kötelezettségek:
  • a szerződés megkötésekor közlési és díjfizetésre vonatkozó kötelezettség,
  • a szerződés tartama során a változások bejelentésére vonatkozó és kármegelőzési kötelezettség,
  • kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési kötelezettség.
  A biztosítás díját a biztosítási szerződés megkötésével egy időben és egy összegben kell megfizetni.
  A biztosító kockázatviselése az utazásra való jelentkezéssel és az előleg és útlemondási biztosítási díj egyidejű megfizetésével a biztosítási szerződésben rögzített időpontban kezdődik és az utazás megkezdéséig:
  • vonattal történő utazás esetén magyarországi indulásnál a vonat peronjára való fellépésig,
  • külföldről induló egyéni vagy csoportos társas utazás esetén a biztosítás kockázata mindenesetben a magyar határ átlépéséig tart, kivéve abban az esetben, ha az utazás a pozsonyi vagy a bécsi repülőtérről történik, ez esetben a kockázatviselés az idegen repülőtéren történő jegykezelés befejezéséig tart,
  • külföldről induló hajóút esetén a kockázatviselés a hajóállomáson történő jegykezelés befejezéséig tart,
  • a magyar repülőtérről, illetve a magyar hajóállomásról történő indulás esetén a jegykezelés (check-in) befejezéséig,
  • egyéb társas út esetén a csoportprogramban meghirdetett magyarországi indulási helyére történő érkezésig,
  • az egyéni személygépkocsival történő utazás esetén a magyar országhatár átlépéséig tart.
  A biztosítási szerződés megszűnik:
  • a szerződés lehetetlenülése; érdekmúlás esetén,
  • biztosítási időtartam lejártával,
  • biztosítási tartam alatti egy biztosítási esemény bekövetkeztével.
  • A megkötött biztosítási szerződés határozott időre szól, így a biztosítási szerződés az időtartam lejárta előtt nem mondható fel.
 5. Letölthető dokumentumok

 6. Colonnade Insurance elérhetőségei

  Központi telefonszám: +36 1 460 1400, +36 1 801 0801
  Fax: +36 1 460 1499
  1139 Budapest, Váci út 99. Balance Loft, 2. Emelet.

  A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
  H-Cs: 08:30 – 17:00 P: 08:30 – 15:00
  www.colonnade.hu
  info@colonnade.hu
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.